Kaushik Desai
Kaushik DesaiManaging Partner and Director
Vinit Prabhugaonkar
Vinit PrabhugaonkarManaging Partner and Director
Vimal Jangla
Vimal JanglaManaging Partner and Director
Mohinder Pal Bansal
Mohinder Pal BansalDirector
Virendra Gala
Virendra Gala Director